DYRELIV

ROSKILDE FJORD

ROSKILDE FJORD VILDTRESERVAT

Roskilde Fjord er et vigtigt samlingssted for mange forskellige fuglearter. De ca. 30 småøer og holme, store områder med strandeng og den sumpede rørskov gør fjorden til lidt af et mekka for fuglene hele året rundt. Roskilde Fjord har status som vildtreservat og Natura 2000 område for at sikre en beskyttelse af de mange fugle og den vigtige naturtype, som de er afhængige af. Derfor er der på de fleste øer og holme adgang forbudt inden for 50 meter af kysten i fuglenes yngleperiode (1. april – 15. juli). Enkelte steder gælder andre regler, f.eks. ved Egehoved, hvor havørnen yngler. Du kan se en oversigt over reglerne her

Fuglene opholder sig i fjorden hele året, men årstiden bestemmer, hvilke arter, der er dominerende. Nogle yngler her, andre overvintrer og nogle raster periodevis under deres træk. Holmene er hjemsted for kolonier af skarver, forskellige måger, terner, edderfugle og mange flere. Du kan også opleve stort set alle danske andearter, samt en del vadefugle. Og det er slet ikke ualmindeligt at opleve dem i ganske store flokke, når du bevæger dig rundt på vandet eller langs kysten. Svaner og ænder ligger ofte i de mange laguner og beskyttede vige, mens vadefuglene fouragerer langs holmenes lavvandede sandrevler og på strandengene.

BLÅ OPLEVELSER I ROSKILDE FJORD

Uanset hvor i landet, du befinder dig, er der masser af spændende liv på det lave vand, og Roskilde Fjord er ingen undtagelse. Fjorden er generelt lavvandet, men et enkelt sted når dybden omkring 30 meter. Hestehullet, som det hedder, er skabt af isen fra sidste istid. Den knap 42 kilometer lange fjord døjer, ligesom de fleste andre danske fjorde, med periodevis iltsvind, hvilket giver hårde vilkår for livet under overfladen. Men her er alligevel masser af liv.

Store blåmuslingebanker er med til at rense vandet, da blåmuslinger sier vandet ret effektivt, og bankerne findes flere steder rundt omkring i fjorden. Et kig under vandoverfladen afslører også mange forskellige fisk, bl.a. hundestejlen, der findes i store stimer i fjorden det meste af året.