DE VIGTIGE STENREV

Under vores havoverflade gemmer sig mange forskellige naturtyper, præcis som på land. En af de vigtigste er stenrev, som tiltrækker enormt mange forskellige dyr og planter. Desværre er enorme mængder sten fra revene blevet fisket op fra havet gennem tiden, hvilket har skabt et stort behov for kunstige stenrev.

Stenrev er store samlinger af sten på havbunden, der enten spreder sig ud over et større område, eller som ligger i bunker, der rejser sig fra bunden. Stenrevene blev dannet naturligt i den sidste istid for omkring 10.000 år siden, hvor store sten blev ført med gletsjerne og aflejret på bunden. Gennem tiden er stenene blevet slebet og formet af bl.a. isens og saltvandets bevægelser og har etableret sig som et fantastisk levested for en lang række dyr og planter.

Mange forskellige typer af tang, muslinger, søanemoner, havsvampe, rurer m.fl. er afhængige af sten for at kunne fæstne sig og nyde godt af forbipasserende næring, f.eks. i form af plankton og alger, som udgør deres fødegrundlag. Trives disse organismer, tiltrækker det andet dyreliv, som f.eks. fisk og krebsdyr, der får både ly og føde. Det er især de huledannende rev, hvor stenene ligger ovenpå hinanden, der er med til at skabe stor biodiversitet. Her er nemlig masser af gemmesteder, også til større fisk, der igen bliver jagtet af marsvin, sæler og dykkende havfugle. På den måde udgør stenrevet sit eget artsrige økosystem.

Samtidig kan der være stor forskel på de arter, stenrevene tiltrækker, afhængig af hvor i Danmark, de ligger. Vores havvand er ret unikt pga. mødet mellem det ferske vand fra Østersøen og det salte vand fra Nordsøen og Skagerrak. Det betyder at vandet er mere ferskt i den sydlige del af landet og mere salt nordpå. Og det – sammen med dybde, strømforhold og lysmængde – har stor indflydelse på hvem, der flytter ind og trives på revene.

Stenrevene danner mange gemmesteder, som er utroligt vigtige for revets dyr. Den truede torsk trives godt på stenrevet, og undersøgelser har vist at antallet af torsk øges markant efter etablering af stenrev.

STENREVENE SKAL GENETABLERES
Stenrevene har dog haft hårde vilkår, idet vi gennem de seneste ca. 100 år har fisket enorme mængder af sten op fra havet. Stenene er blevet brugt til havnemoler og andre byggerier, men stenfiskeri blev forbudt ved lov i 2009. De mange års udnyttelse har dog lagt store områder af vores havbund øde hen, som ved siden af har døjet med konsekvenserne af fiskeri med bundtrawl.

Derfor er der nu blevet etableret flere ’kunstige’ stenrev, ganske enkelt ved at lægge sten tilbage på havbunden. Mange andre projekter er undervejs for at genetablere den vigtige naturtype i forskellige områder. Projekterne har bl.a. resulteret i nyetablerede stenrev i bl.a. Lillebælt (se videoen øverst i artiklen), Limfjorden, ved Læsø og Als, og andre projekter er undervejs i bl.a. Køge Bugt. Flere af stederne etableres i samme forbindelse såkaldte formidlingsrev på lavt vand, hvor du som dykker eller snorkler kan opleve det mangfoldige liv udfolde sig foran dykkermasken, samtidig med at du får en masse viden med.

Men det er ikke kun sten, der bliver brugt til at etablere vigtige levesteder for havlivet. Et eksempel er også vrag, der nedsænkes kontrolleret, som f.eks. færgen Ærøsund i Det Sydfynske Øhav. Det har også vist sig at nogle broanlæg og havmølleparker med tiden er blevet hjemsted for massevis af arter.

Hvis du gerne vil have en smagsprøve på mangfoldigheden på et stenrev, kan du snorkle langs havnemoler – husk sikkerheden og vær opmærksom på bådtrafik. Du kan også bruge Blå Oplevelsers hjemmeside til at finde gode snorkel- og dykkersteder i dit nærområde eller google dig frem til eksisterende formidlingsrev.

Mange forskellige typer tang og svampe trives på stenrevet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

four × two =