DYRELIV

RINGKØBING FJORD

FJORDENS SPÆNDENDE DYRELIV

Ringkøbing Fjord er et ganske specielt sted, når det kommer til natur og dyreliv. Hele fjorden har status som reservat, hvilket betyder at naturen er beskyttet gennem en lang række regler for færdsel, ophold og jagt. Flere steder i fjorden ligger der småøer og såkaldte polde, som de benævnes i fjorden. Disse tiltrækker masser af forskellige fugle hele året rundt.

I fjordens sydlige ende ligger Tipperne, som er et stort fugleområde. Det er én af Europas vigtigste fuglelokaliteter, idet titusindvis af fugle yngler og raster her under deres træk. Hvert år besøges stedet af næsten to hundrede fuglearter, der opholder sig på de våde strandenge, i rørskovene, på de små øer og på vandet. Af vadefugle kan nævnes, klyde, storspove, ryle, hjejle, vibe og stor kobbersneppe. Brushanen har her ét af sine vigtigste ynglesteder. Andefuglene tæller bl.a. skeand, spidsand, knarand, pibeand og bramgås. Der findes flere fugletårn i området.

Skjern Å løber ud i fjorden ved Danmarks største å-delta. Her slynger åen sig smukt gennem landskabet, og de omkringliggende søer og våde enge er et mekka for fugle, fisk, insekter, padder, krybdyr og pattedyr. Bl.a. odderen holder til i ådalen. Også vilde blomster og urter har fået gode leveforhold efter det omfattende arbejde med at gendanne åen i dens naturligste form. I ådalen kan du opleve forskellige andefugle, rovfugle, lappedykkere og hejrer. På øen Høje Sande, ud for å-deltaet, holder Danmarks største bestand af skestorke til.

BLÅ OPLEVELSER I RINGKØBING FJORD

Mød Vestkystens blå brandmand!
Ved den danske vestkyst kan du om sommeren og efteråret ofte se den blå brandmand. Det er meget sjældent at den salt-glade gople bevæger sig ind i de mere ferske, indre farvande. Den blå brandmand er i samme familie som den mere kendte røde brandmand. Den blå brandmand er dog mindre og har færre tentakler. De har nældeceller, som de brænder deres bytte – eller uopmærksomme badegæster – med.

Heldigvis er danske brandmænd ikke farlige eller giftige, og rør man dem på toppen af klokken, brænder de ikke. Den blå brandmand er utroligt flot i farven, men selvom den er et smukt syn, er det ret irriterende at den lige skal finde vej til kysten midt i badesæsonen. Omkring februar frigøres den blå brandmand fra sit polypstadie, og vokser de næste par måneder op til omkring 15-20 cm i diameter.